مقاله ها

شركت  کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در راستاي اجراي برنامه تعالي سازماني EFQM  و روندی رو به رشد مفتخر به دریافت  جایزه ملی تعالي سازماني   در  سال 1392  گرديد.