كاشي و سراميك سعدي                                               

  كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (بوستان بهارستان پارسیان)

مشخصات فني بسته بندي کاشی سعدی

ابعاد

وزن

در هر پالت

متراژ

در هر پالت

تعداد

كارتن در هر پالت

وزن

در هر كارتن

متراژ

در هر كارتن

تعداد

در هر كارتن

1.JPG

3.JPG

3.JPG

3.JPG

2.JPG

2.JPG

2.JPG

سانتي متر

كيلوگرم

متر مربع

عدد

كيلوگرم

متر مربع

عدد

60*60

1600

86/4

80

20

1/08

3

50*50

1520

80

80

19

1

4

40*40

1280

71/68

64

20

1/12

7

60*30

1200

64/8

60

20

1/08

6

 مشخصات بسته بندي